Projekty

  

                                                                                 Spoločnosť bez bariér

Občianske združenie Vzdelávací Inštitút o.z., so sídlom A. Mišúta 1/8, Prievidza 971 01, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v okrese Prievidza a to prostredníctvo projektu s názvom „Spoločnosť bez bariér“.

Jedným zo základných meradiel vyspelosti spoločnosti je plnohodnotná participácia znevýhodnených skupín občanov, vrátane občanov so zdravotným postihnutím na ekonomickom a sociálnom živote. Ochrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, osobitne pre takého, ktorý z rôznych dôvodov potrebuje pomoc a ochranu pri ich uplatňovaní. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si vyžaduje špecifický prístup zodpovedajúci potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným postihnutím.

Cieľom projektu „Spoločnosť bez bariér“ je monitoring prístupnosti vybraných subjektov verejnej správy v okrese Prievidza občanom so zdravotným postihnutím a to prostredníctvom dvoch aktivít:
1. Monitoring bezbariérovej architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej správy
2. Monitoring prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami so zdravotným postihnutím

Aktivity smerujúce k dosiahnutiu cieľov projektu „Spoločnosť bez bariér“, spočívajú v zistení aktuálnej situácie u subjektov verejnej správy v okrese Prievidza, následnom vyhodnotení aktuálneho stavu a odporúčaní návrhov na odstránenie zistených nedostatkov prostredníctvom vypracovaných monitorovacích správ. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 376 761,96 EUR a sú vykonávané priamo občanmi so zdravotným postihnutím, čím je podporená aj sociálna inklúzia a zamestnanosť tejto skupiny občanov.

Význam a cieľ uvedeného projektu predstavuje súlad so záväzkami Slovenskej republiky voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať „Európu bez bariér“, ale tiež kontrolovať a monitorovať dodržiavanie minimálnych noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti. Aktivity projektu taktiež napĺňajú viaceré oblasti „Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020“ a jeho ciele sú rovnako v súlade s cieľmi OP EVS dosiahnuť proklientsky orientovanú VS zvýšením dostupnosti verejných služieb klientom s dôrazom na ich špecifické potreby.

Veríme, že naše aktivity pomôžu k zabezpečeniu takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej republiky bez rozdielu, teda rovnako občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia a to nielen prostredníctvom zvýšenia architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej správy, ale tiež prostredníctvom zlepšenia komunikácie verejnej správy s občanmi so zdravotným postihnutím.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.sk.