Akreditovaný kurz MEDIÁTOR v Trenčíne

850.00

!AKCIA!

Pri spoločnom prihlásení 2 osôb, cena 800,00 EUR / osoba.

[social_buttons]

Popis

KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY MEDIÁTORA V TRENČÍNE!

Akreditácia

Číslo akreditácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

3455/2017/50/2

Rozsah a dĺžka kurzu

200 vyučovacích hodín prezenčnou formou ( Piatok – v popoludňajších hodinách, Sobota počas celého dňa)

Miesto výučby

Trenčín

Najbližšie termíny:

  • Kurz sa otvára priebežne, o najbližších termínoch sa prosím informujte.

Minimálny počet účastníkov je 7 osôb.

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení. Ustanovenie garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Mediácia sa dá použiť v občianskoprávnychrodinnoprávnychobchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach (napr. majetkové otázky spojené s rozvodom, úprava rodičovských práv a povinností, susedské spory, spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky, spotrebiteľské spory, atď.).

Mediátor je ten kto je pripravený pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému, nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka.

Kurz Odbornej prípravy MEDIÁTORA je vykonávaný na základe akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vzdelávacia inštitúcia je zapísaná v registri mediačných vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. číslom 33.

Kurz je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení. Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku a právnych odvetví, ovláda Zákon o mediácii, súvisiace predpisy a základné typy zmlúv, vie sformulovať a skonštruovať návrh zmluvy, dohody a ostatné právne písomnosti potrebné k výkonu mediácie. Ovláda priebeh mediácie a simulované vedenie mediačného procesu, má zručnosti v oblasti interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, pravidiel správania a pozná etický kódex mediátora.

Výučba prebieha v piatok v popoludňajších hodinách a v sobotu počas celého dňa.

Minimálne požadované vstupné vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Osvedčenie s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s celoštátnou platnosťou

Absolventi, ktorí absolvovali minimálne 75% výučby a úspešne zložili záverečnú skúšku získavajú osvedčenie s akreditáciou MŠVVaŠ  SR čo znamená, že dosiahli všetky požadované kvalifikačné znalosti a zručnosti potrebné pre výkon práce MEDIÁTORA a na základe tohto osvedčenia sú oprávnení požiadať o zápis do registra mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály a bezplatné občerstvenie (káva, čaj, minerálka).