Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky o zabezpečení rekvalifikačného kurzu, tvoriace neoddeliteľnú prílohu Prihlášky na kurz

Zmluvný vzťah medzi akreditovanou spoločnosťou TAX Optimal s.r.o., Mišúta 1/8, 971 01 Prievidza, IČO: 46713271 (ďalej len „spoločnosť“) a záujemcom o zabezpečenie kurzu (ďalej len „klient“) vzniká v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka na základe podpísanej písomnej prihlášky odovzdanej v pobočke spoločnosti, na adrese Bakalárska 2, č.dv. 219, Prievidza alebo vyplnenej on-line prihlášky na internetovej stránke http://www.vzin.sk. Odovzdaním, resp. odoslaním prihlášky deklaruje klient svoj súhlas s uvedenými zmluvnými podmienkami.

Prihlásenie na kurz, cena kurzu

Vzdelávací kurz, uvedený v Prihláške na kurz je organizovaný spoločnosťou TAX Optimal s.r.o. (ďalej len „kurz“). Spoločnosť TAX Optimal s.r.o. sa zaväzuje, že v prípade ak sa prihlási potrebný počet účastníkov, zabezpečí kurz a klienta bezodkladne upovedomí o dátume začiatku kurzu, čím umožní klientovi jeho absolvovanie. Klient sa zaväzuje nastúpiť na kurz a zaplatiť spoločnosti TAX Optimal s.r.o. cenu (ďalej len „cena“), vo výške uvedenej v Prihláške na kurz. Cena uvedená v Prihláške na kurz je konečná, spoločnosť TAX Optimal s.r.o. nie je platcom DPH. Spoločnosť TAX Optimal s.r.o. sa v prípade, že kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR zaväzuje vydať klientovi po zaplatení celej ceny, riadnom absolvovaní kurzu a úspešnom absolvovaní akreditovanej skúšky, Osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Platobné podmienky

Platbu je možné zrealizovať dvoma spôsobmi a to v hotovosti priamo v pobočke spoločnosti TAX Optimal s.r.o., na adrese: Bakalárska 2, č. dv. 219 Prievidza, prípadne prevodom na účet spoločnosti. Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol platby a vyplniť správu pre príjemcu v tvare Meno a Priezvisko klienta. Variabilný symbol bude každému klientovi pridelený pri akceptovaní Prihlášky na kurz.

Storno podmienky

Prihlásenie sa do kurzu je pre klienta záväzné a spoločnosti TAX Optimal s.r.o. od tohto momentu vzniká nárok na poplatok za vzdelávací kurz. Splatnosť ceny je do 7 dní od odoslania, alebo doručenia Prihlášky na kurz, najneskôr však do termínu začiatku kurzu. Klient môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 14 pracovných dní pred zahájením vzdelávacieho kurzu, a to písomne (e-mailom na adrese vzin@vzin.sk, alebo doručením osobne na pobočku spoločnosti). V prípade doručenia písomného odstúpenia od zmluvy zo strany klienta v lehote kratšej ako 14 pracovných dní, je storno poplatok vo výške 40% z celkovej ceny vzdelávacieho kurzu. V prípade obdržania písomnej výpovede v deň začatia kurzu vzniká spoločnosti TAX Optimal s.r.o. nárok na storno poplatok výške 100% z celkovej ceny vzdelávacieho kurzu. Klient nemá právo na vrátenie už zaplatenej časti ceny kurzu, v prípade, ak z dôvodu, ktorý nezavinila spoločnosť TAX Optimal s.r.o. nenastúpi na kurz, alebo kurz neabsolvuje. V odôvodnenom prípade (dlhodobá choroba písomne potvrdená lekárskym potvrdením) môže spoločnosť ponúknuť študentovi náhradný termín absolvovania kurzu. V prípade, ak sa kurz neuskutoční pre nízky počet účastníkov, je spoločnosť povinná umožniť klientovi absolvovať kurz v náhradnom termíne za rovnakých podmienok uvedených v tejto dohode.

Osobitné ustanovenia

Odoslaním Prihlášky na kurz dáva klient svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v Prihláške na kurz v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších úprav a nadväzných predpisov a so zaradením jeho osobných údajov do registra vedeného spoločnosťou TAX Optimal s.r.o.. Účelom spracovania osobných údajov sú štatistické potreby, vypracovanie osvedčenia o absolvovaní kurzov, poštový a elektronický styk, zasielanie ponúk spoločnosti TAX Optimal s.r.o. na adresu klienta a archivácia certifikátov a Prihlášky na kurz spoločnosťou TAX Optimal s.r.o.. Klient dáva súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať.

V prípade, ak klient spôsobí spoločnosti TAX Optimal s.r.o. akúkoľvek škodu, napr. na poskytnutom vybavení – notebooku, alebo zariadení spoločnosti ako dataprojektor, lavice, stoličky a pod., je povinný túto spôsobenú škodu bezodkladne uhradiť.

Odovzdanie, poskytnutie, sprístupnenie, reprodukovanie, kopírovanie, distribuovanie, alebo akýkoľvek iný spôsob postúpenia dôverných informácií  spoločnosti TAX Optimal s.r.o. (dôverné informácie: všetky skutočnosti, informácie, podklady, dokumenty alebo akékoľvek technické, obchodné, finančné, prevádzkové alebo iné údaje, písomnosti, materiály alebo informácie, ktoré objednávateľ poskytol klientovi v akejkoľvek zmyslami vnímateľnej podobe, a ktoré nie sú verejne prístupné, ani všeobecne známe, vrátane poskytnutých vzdelávacích materiálov lektora a materiálov študentov) počas trvania kurzu ale aj po jeho skončení je zakázané a klient je povinný o týchto skutočnostiach dodržiavať mlčanlivosť. V prípade porušenia povinnosti klientom na ochranu dôverných informácií podľa týchto zmluvných podmienok, vzniká spoločnosti TAX Optimal s.r.o. nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000- EUR (slovom: páťtisíceur) za každé porušenie jednotlivej povinnosti v zmysle týchto zmluvných podmienok.

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na kurz vyplnenej klientom na internetovej stránke www.vzin.sk, prípadne doručenej osobne na pobočke spoločnosti TAX Optimal s.r.o. na adrese Bakalárska 2, Prievidza. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi.