Tipy pre nezamestnaných

Ste nezamestnaný a evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny? V tom prípade máte možnosť absolvovať naše kurzy úplne ZADARMO!

ministerstvo prace soc v a rodiny sr

ÚPSVaR poskytuje v rámci aktívnych opatrení na trhu práce možnosť preplatenia rekvalifikačného kurzu cez RE-PAS.

Naši pracovníci Vám radi poskytnú všetky potrebné informácie a ochotne pomôžu s vyplňovaním žiadosti tak, aby bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny akceptovaná.

Vďaka tomu sa môžete bez starostí a akýchkoľvek výdavkov venovať zvyšovaniu svojej kvalifikácie, rozšíriť alebo úplne zmeniť svoje profesijné zameranie a tým zvýšiť svoje šance na uplatnenie sa na trhu práce.

Stačí, ak po vložení kurzu do košíka zadáte zľavový kód:   nezamestnanizdarma

repasrepas 2

 

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie.

Každý uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR (bez ohľadu na dĺžku evidencie), prípadne znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa považuje:

  • občan starší ako 50 rokov,

 

  • občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (dlhodobo nezamestnaný občan),

 

 • občan so zdravotným postihnutím.

Rekvalifikácia je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom/osvedčenom vzdelávacom kurze, ktoré zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území SR.
Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ rekvalifikácie je vzdelávacia inštitúcia, ktorá zrealizuje rekvalifikáciu. Poskytovateľ rekvalifikácie bude akceptovaný len v prípade, ak má vydanú akreditáciu na vzdelávací kurz, resp. realizuje neakreditované vzdelávacie kurzy v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

Uchádzač o zamestnanie si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh.

Požiadavka má dve hlavné časti:

 • časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
 • časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
 • súčasťou požiadavky je príloha „Čestné vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je ku dňu podania požiadavky povinný preukázať túto skutočnosť čestným vyhlásením.

V prípade, ak uchádzač o zamestnanie kedykoľvek pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je povinný v zmysle § 70 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukázať:

 1. splnenie daňových povinností podľa osobitného predpisu,
 2. splnenie povinností odvodu preddavku poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním požiadavky na rekvalifikáciu,
 4. nemá voči úradu finančné záväzky,
 5. nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe,
 6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.

Splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až d) zisťuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad. Splnenie podmienok uvedených v bodoch e) a f) uchádzač o zamestnanie preukáže vyhlásením.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.

Keďže príspevok na rekvalifikáciu nie je právny nárok, úrad požiadavku na rekvalifikáciu zhodnotí z hľadiska účelnosti a efektívnosti a schváli alebo neschváli ju. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS. Bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu nie je možné príspevok na rekvalifikáciu poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanie nie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Na stiahnutie: