Projekty

  

                                                                                 Spoločnosť bez bariér

Občianske združenie Vzdelávací Inštitút o.z., so sídlom A. Mišúta 1/8, Prievidza 971 01, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v okrese Prievidza a to prostredníctvo projektu s názvom „Spoločnosť bez bariér“.

Jedným zo základných meradiel vyspelosti spoločnosti je plnohodnotná participácia znevýhodnených skupín občanov, vrátane občanov so zdravotným postihnutím na ekonomickom a sociálnom živote. Ochrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, osobitne pre takého, ktorý z rôznych dôvodov potrebuje pomoc a ochranu pri ich uplatňovaní. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si vyžaduje špecifický prístup zodpovedajúci potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným postihnutím.

Cieľom projektu „Spoločnosť bez bariér“ bol monitoring prístupnosti vybraných subjektov verejnej správy v okrese Prievidza občanom so zdravotným postihnutím a to prostredníctvom dvoch aktivít:
1. Monitoring bezbariérovej architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej správy
2. Monitoring prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami so zdravotným postihnutím

Aktivity smerujúce k dosiahnutiu cieľov projektu „Spoločnosť bez bariér“, spočívali v zistení aktuálnej situácie u subjektov verejnej správy v okrese Prievidza, následnom vyhodnotení aktuálneho stavu a odporúčaní návrhov na odstránenie zistených nedostatkov prostredníctvom vypracovaných priebežných monitorovacích správ.

Výstupom z projektu sú záverečné monitorovacie správy, ktoré poskytujú ucelený obraz o prístupnosti verejných inštitúcií v okrese Prievidza. Veríme, že ich výsledky poslúžia na zlepšenie prístupnosti a odstránenie bariér nielen v subjektoch verejnej správy.

ZAVERECNA SPRAVA aktivita č. 1

ZAVERECNA SPRAVA aktivita č. 2

Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 376 761,96 EUR a boli vykonávané priamo občanmi so zdravotným postihnutím, čím je podporená aj sociálna inklúzia a zamestnanosť tejto skupiny občanov.

Význam a cieľ uvedeného projektu predstavuje súlad so záväzkami Slovenskej republiky voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať „Európu bez bariér“, ale tiež kontrolovať a monitorovať dodržiavanie minimálnych noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti. Aktivity projektu taktiež napĺňajú viaceré oblasti „Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020“ a jeho ciele sú rovnako v súlade s cieľmi OP EVS dosiahnuť proklientsky orientovanú VS zvýšením dostupnosti verejných služieb klientom s dôrazom na ich špecifické potreby.

Veríme, že naše aktivity pomôžu k zabezpečeniu takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej republiky bez rozdielu, teda rovnako občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia a to nielen prostredníctvom zvýšenia architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej správy, ale tiež prostredníctvom zlepšenia komunikácie verejnej správy s občanmi so zdravotným postihnutím.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.sk.

Priebeh realizácie projektu:

S hlavnými aktivitami projektu „Spoločnosť bez bariér“ začali zamestnanci VZIN o.z. v máji 2018 a do konca apríla 2020 bol uskutočnený monitoring v 111-tich verejných inštitúciách. Monitorovanými inštitúciami boli najmä vybrané pošty, kultúrne strediská, či úrady verejnej správy v okrese Prievidza, ktoré občania najčastejšie navštevujú.

Po každom vykonaní osobných monitoringov boli pre dotknuté inštitúcie vypracované hodnotiace správy, ktoré informovali o zistenom stave, súlade či nesúlade inštitúcie s vyhláškou 532/2002 z.z., či prípadne upozornia na zistené nedostatky.

Mnohé inštitúcie naša aktivita zaujala a súhlasili s vyhodnotením našich zistení za okrúhlym stolom, kde sa okrem zástupcov VZIN o.z. a dotknutej inštitúcie zúčastnili aj zástupcovia občanov a tým vznikol priestor aj na diskusiu ohľadom potrieb a skúseností občanov, ako aj na hľadanie možností a spôsobov riešenia ako identifikované bariéry odstrániť.

O tom, že naše aktivity majú zmysel svedčí nepochybne aj fakt, že aj vďaka  projektu „Spoločnosť bez bariér“ je plánovaná rekonštrukcia prevádzky pošty 6 na ulici A. Mišúta v Prievidzi. Počas výkonu monitoringu vykazovala budova mnohé bariéry pre občanov so zdravotným znevýhodnením a podľa našich informácií sa rekonštrukcia bude týkať najmä vybudovania novej rampy so schodiskom podľa platnej vyhlášky a bude spĺňať všetky predpisy na bezbariérový vstup.

Okrem samotného monitoringu naši pracovníci na všetkých vybraných inštitúciách verejnej správy vykonávali aj prieskum verejnej mienky formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi, kde zisťovali ich názory na vybavenie a prístupnosť daných inštitúcií, aby sa ku kompetentným dostali aj postrehy a potreby občanov, pre ktorých dané priestory slúžia.

Mnohé inštitúcie z okresu Prievidza dokonca prejavili záujem o spoluprácu a tak naše občianske združenie s týmito inštitúciami podpísalo  Memorandá o spolupráci, kde sa ako naši partneri budú aktívne spolupodielať  na samotných výkonoch monitoringov, ale aj na publicite projektu a ďalších formách spolupráce.